چگونه توجه آگاهی به ما کمک می‌کند تا روابط شادتری داشته باشیم؟ MBRE چیست؟( قسمت سوم)

پشتیبانی تحقیقاتی برای MBRE مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۴ در مجله رفتاردرمانی، استفاده از تقویت ر...

ادامه مطلب